fbpx

B2B z Działania 8.2. Część I

W związku ze zbliżającym się naborem na wnioski z działania 8.2, eksperci Positive Power i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odpowiadają na najczęściej zadawane pytania od dofinansowanie działalności B2B.

1. Kto może starać się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2?>

O dofinansowanie w ramach Działania 8.2. PO IG mogą starać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. prowadzą działalność gospodarczą i mają swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a gdy jest to osoba fizyczna – ma adres zamieszkania na terytorium RP;

 2. dokonują inwestycji;

 3. realizują umowy o współpracy z co najmniej 2 innymi przedsiębiorcami, przy czym umowy te określają warunki i zakres współpracy w ramach wspólnych procesów biznesowych oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorców;

 4. planują rozpoczęcie lub rozwój współpracy z przedsiębiorcami, o których mowa w pkt 3, w oparciu o rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B;

 5. złożyły wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu;

 6. zobowiążą się do utrzymania trwałości projektu, w szczególności przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została zrealizowana przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

 

Dla potrzeb ustalenia wielkości przedsiębiorstwa w Działaniu PO IG 8.2. stosuje się definicję Komisji Europejskiej, która w kalkulacji uwzględnia powiązania kapitałowe i osobowe z innymi przedsiębiorstwami działającymi na pokrewnych rynkach. Jak ustalić wielkość firmy? Przykładowe obliczenia znajdują się tutaj.

 

2. Jakiej wysokości dofinansowanie może uzyskać przedsiębiorstwo z województwa śląskiego?

 

Wysokość dofinansowania, jaką można uzyskać w ramach Działania PO IG 8.2 określona została na 2 sposoby – kwotowo oraz poprzez maksymalny udział środków publicznych w finansowaniu poszczególnych grup wydatków.

 • minimalna kwota wsparcia to 20 tys. zł,

 • najwyższa możliwa do uzyskania dotacja to 2 mln zł.

 

Dla każdej kategorii możliwe dofinansowanie musi być kalkulowane odrębnie, według następujących zasad:

 1. wydatki na informację o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie, obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych – maksymalnie 85% poniesionych wydatków,

 2. wydatki na inwestycje – maksymalnie 70% – dokładny poziom jest zależny od województwa, w którym realizowane jest przedsięwzięcie i od wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalny poziom dofinansowania na wydatki inwestycyjne zostanie obniżony w przypadkach, gdy:

  • firma jest średnim przedsiębiorstwem;

  • inwestycja realizowana jest na terenie województw śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego lub mazowieckiego;

  • firma prowadzi działalność w sektorze transportu.

 1. wydatki na doradztwo – maksymalnie 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,

 2. wydatki na szkolenia specjalistyczne

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa maksymalnie 45%;

  • dla średniego przedsiębiorstwa maksymalnie 35%;

Poziom dofinansowania może być wyższy o 10 punktów procentowych, jeśli szkolenie skierowane jest do pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub dla osób niepełnosprawnych.

 

3. Na czym polega procedura oceny wniosku?

 

Wniosek o dofinansowanie przechodzi następujące etapy oceny:

 • ocenę formalną,
 • ocenę merytoryczną obligatoryjną
 • ocenę merytoryczną fakultatywną.

Ocena formalna

 • dokonują jej Regionalne Instytucje Finansujące

 • przeprowadzana jest metodą „zerojedynkową”

 • w przypadku, gdy wniosek zawiera uchybienia formalne możliwe do uzupełnienia lub poprawy (tj. niemające zasadniczego charakteru) Wnioskodawca otrzymuje wezwanie do ich usunięcia (ma na to 5 dni roboczych od doręczenia)

 • konkretne uchybienia poprawiać można tylko raz – gdy poprawki nie zostaną wprowadzone lub uzupełnione prawidłowo, wniosek zostaje odrzucony

Ocena merytoryczna

 • podlegają jej tylko wnioski, które przeszły ocenę formalną

 • przeprowadza ją Komisja Konkursowa

 • Wnioskodawca informowany jest pisemnie o przekazaniu jego wniosku do oceny merytorycznej

 • ocena merytoryczna składa się z 2 etapów:

ocena merytoryczna obligatoryjna -> system „zero-jedynkowy”, wniosek musi spełnić wszystkie kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej – jeśli nie, zostaje odrzucony (Wnioskodawca otrzymuje pisemne uzasadnienie)

ocena merytoryczna fakultatywna -> poddawane jej są wnioski, które przeszły ocenę obligatoryjną (Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o tym, że została ona rozpoczęta), ocena w systemie punktowym (tutaj)

Do dofinansowania rekomendowane są projekty, które jednocześnie:

  1. spełniają wszystkie kryteria oceny merytorycznej obligatoryjnej,

  2. uzyskały co najmniej 40 punktów w ocenie merytorycznej fakultatywnej,

  3. osiągnęły próg minimalny finalnej liczby punktów, w kolejności wynikającej z uzyskanej finalnej liczby punktów (malejąco od najwyższej liczby punktów do najniższej).

Próg minimalny finalnej liczby punktów ustalany jest po zakończeniu oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie poprzez zestawienie kwoty środków przeznaczonej na dany konkurs (zawartej w ogłoszeniu o konkursie) z wynikami oceny merytorycznej fakultatywnej.

 

4. Jakie wydatki można pokryć ze środków pochodzących z dotacji w ramach 8.2?

 

Każdy wydatek, aby zyskać status wydatku kwalifikowanego (można go pokryć ze środków dotacji) musi spełnić następujące warunki:

 • jest niezbędny dla realizacji projektu (dla każdego wydatku potrzebne jest szczegółowe uzasadnienie, odnoszące się do istoty projektu),

 • nie został poniesiony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

W Działaniu PO IG 8.2 można uzyskać dofinansowanie do następujących grup wydatków:

 1. wartości niematerialne i prawne – patenty, licencje, know – how, nieopatentowana wiedza techniczna (w szczególności oprogramowanie niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B),

 2. nowe środki trwałe z wyjątkiem nieruchomości,

 3. usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B,

 4. raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,

 5. analizy przygotowawcze oraz usługi doradcze o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i inne usługi eksperckie związane z projektem, w szczególności w zakresie reinżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczone przez doradców zewnętrznych, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi,

 6. działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem,

 7. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia,

 8. koszty związane z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,

 9. szkolenia specjalistyczne niezbędne do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

 

Zostaw odpowiedź