fbpx

Faktury elektroniczne 2013 r.

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują zmiany dotyczące e-faktur, związane z tzw. III ustawą deregulacyjną. Do tej pory odbiorca faktury elektronicznej musiał wyrazić zgodę na jej otrzymanie. Nowe przepisy znoszą ten wymóg, wprowadzając do słownika księgowego pojęcie „domniemanie akceptacji otrzymania e-faktury”.

Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Finansów wymogła dyrektywa unijna (2010/45/UE z 13 lipca 2010 r.). Jej celem było m.in. zliberalizowanie standardów przesyłania i przechowywania e-faktur.


W uzasadnieniu do rozporządzenia Ministra Finansów (z 28 listopada 2008 r.), dotyczącego zmian w zakresie e-faktur, napisano, że ich wprowadzenie ma na celu uproszczenie obrotu tymi fakturami, tak aby faktury elektroniczne stały się realną alternatywą dla faktur tradycyjnych.

 

Domniemana akceptacja otrzymania e-faktury

Do 31 grudnia 2012 r., aby wysłać kontrahentowi e-fakturę, należało wcześniej, czyli przed wysłaniem, uzyskać jego zgodę.
W przeciwnym razie wysłana faktura nie miała mocy prawnej. Od nowego roku wymóg ten został zniesiony – zgoda na otrzymanie faktury elektronicznej nie jest już potrzebna.

Zasady dotyczące e-faktur uległy uproszczeniu. W związku z wprowadzeniem terminu „domniemanie akceptacji otrzymania e-faktury” każdy przedsiębiorca „wyraził” zgodę na otrzymywanie tego rodzaju dokumentów. Oczywiście zgoda, o której
tu mowa, jest czysto umowna.

 

Brak zgody na otrzymanie e-faktury

Podatnicy, którzy nie chcą otrzymywać faktur elektronicznych, mogą temu zaradzić. Wspomniany wyżej brak opłaty faktury jest jedynie oznaką braku akceptacji konkretnego dokumentu. Aby zrezygnować z otrzymywania e-faktur, należy wyrazić sprzeciw.

W związku ze zmianami każdy przedsiębiorca traktuje swoich kontrahentów tak, jak gdyby wyrazili oni zgodę na otrzymywanie e-faktur. Oczywiście taka zgoda – jak pisaliśmy – jest tylko umowna i może nie pokrywać się z prawdą. Jeżeli podatnik nie chce otrzymywać e-faktur, musi powiadomić o tym swojego kontrahenta/kontrahentów. Póki co nie istnieje oficjalny formularz, który by to umożliwiał. W związku z tym każdy podatnik musi określić, czy do wysyłania e-faktur wystarczy mu ustne potwierdzenie partnera biznesowego, czy raczej potwierdzenie bardziej oficjalne. Potwierdzeniem akceptacji faktury elektronicznej jest również jej opłacenie. W przypadku otrzymania powiadomienia o braku zgody na otrzymywanie e-faktur podatnik jest zobowiązany do wystawiania kontrahentowi faktur papierowych.

Zmiany wprowadzone przez resort finansów zakładają zwiększenie konkurencyjności faktur elektronicznych względem faktur tradycyjnych. Ministerstwo chce, aby używanie e-faktur stało się standardem.

 

Potwierdzenie autentyczności e-faktury

Podatnik wystawiający fakturę elektroniczną jest zobowiązany
do potwierdzenia jej autentyczności. Oznacza to, że wystawiana faktura musi mieć zagwarantowaną autentyczność pochodzenia, a także brak rozbieżności
w treści. Aby spełnić te wymagania, przedsiębiorca może skorzystać
z dowolnych metod i narzędzi kontrolnych. Jednym ze sposobów na potwierdzenie autentyczności dokumentu jest zastosowanie darmowego „certyfikatu bezpieczeństwa e-faktury”, dostępnego w serwisie ifirma.pl.

Nie wszystkie rozwiązania, opierające się na zasadzie certyfikatów, są skuteczne.
Z tego powodu fiskus preferował stosowanie np. podpisu elektronicznego. Obecnie to podatnik decyduje, w jaki sposób potwierdzi autentyczność faktury elektronicznej.

 

Podsumowanie

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 189/1 z 22 lipca 2010 r. opublikowano Dyrektywę Rady 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniającą Dyrektywę Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej w zakresie fakturowania.

Zmieniony art. 217 wprowadził definicję e-faktury – „faktura wystawiona i przesłana w dowolnym formacie elektronicznym”. Przepisy, które od początku 2013 r.
obowiązują również w Polsce, nie zobowiązują przedsiębiorców do stosowania określonych technologii w celu wystawienia i przesyłu e-faktur.

Potwierdzenie autentyczności faktury elektronicznej nie odbywa się już wyłącznie za pomocą podpisu elektronicznego lub systemu elektronicznej wymiany danych (EDI). Obowiązek potwierdzenia autentyczności faktury oraz integralności jej treści wciąż spoczywa na wystawiającym dokument. Jednak to do wystawiającego e-fakturę należy decyzja o wyborze sposobu potwierdzenia dokumentu.

Zostaw odpowiedź