Odzyskanie podatku VAT dzięki organizacji szkoleń pracowniczych

Istnieje wiele sposobów na odzyskanie zapłaconego podatku VAT. Jednym z nich jest organizacja szkoleń dla pracowników firmy. Liczba usług, które obejmuje szkolenie, nie ma w tym przypadku większego znaczenia – można je traktować jako usługi kompleksowe.

Do organizacji szkoleń można odnosić się jako do jednego świadczenia, stąd też przedsiębiorcom przysługuje prawo do jego odliczenia (podatek naliczony w całości). Warunkiem jest w tym wypadku spełnienie wymogów uprawniających przedsiębiorcę do odpisu kosztów.

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (od podatku należnego) w takim stopniu, w jakim wykorzystuje towary lub usługi do świadczenia tzw. czynności opodatkowanych.

Uwaga

 • Z prawa do takiego odliczenia mogą skorzystać jedynie ci przedsiębiorcy, którzy widnieją w CEIDG jako podatnicy VAT czynni.
 • Innym warunkiem, który umożliwia skorzystanie z odliczenia, jest powiązanie zakupów z wykonywanymi usługami podległymi opodatkowaniu. Podatnik jest w tym przypadku zobowiązany do wykazania takiej zależności (należy wykazać, że podatek wynikający z faktur jest powiązany z czynnościami umożliwiającymi odliczenie. W przeciwnym razie, tj. gdy zależność taka nie zaistnieje, odliczenie podatku nie będzie możliwe).

Potwierdzenie usługi podatkowej w postaci faktury

Podstawowym dokumentem umożliwiającym odliczenie podatku VAT naliczonego jest faktura VAT. Istnieje jednak przypadek, w którym obniżenie podatku należnego czy też zwrot podatku naliczonego nie są możliwe.

Dzieje się tak, gdy:

 • transakcja zawarta na fakturze nie podlega opodatkowaniu,
 • transakcja zawarta na fakturze jest zwolniona od podatku.

Co ważne, według Skarbu Państwa powyższe ustalenia nie mają zastosowania w przypadku usługi organizacji szkoleń.

VAT odzyskany

Według dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi usługa organizacji szkolenia wykorzystywana jest do wykonywania czynności opodatkowanych przede wszystkim poprzez podniesienie kwalifikacji uczestniczących w niej pracowników firmy, przez co nabycie takiej usługi daje nabywcy prawo do obniżenia o kwotę podatku naliczonego podatek należny (interpretacja indywidualna z dnia 20.09.2013 r.).

Zwrócono również uwagę na to, że na usługę organizacji szkolenia wykonywaną na zlecenie przedsiębiorcy składa się kilka czynników. Zaliczyć do nich można np.:

 • wynajem sali,
 • wynajem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia (komputer/laptop, nagłośnienie, projektor/rzutnik, ekran etc.),
 • przygotowanie sali i sprzętu,
 • napoje i wyżywienie,
 • noclegi,
 • parking dla uczestników.

Jak widać, usług składających się na szkolenie może być wiele. Niemniej na fakturze występują one zbiorczo jako jedna usługa – organizacja szkolenia. W związku z tym stosuje się tu jedną stawkę podatku VAT – w wysokości 23%.

Co właściwie podlega opodatkowaniu?

Zasada mówi, że wszystkie świadczenia podlegające podatkowi od towarów i usług muszą być postrzegane jako odrębne. Jednak w omawianym przypadku (w którym na daną usługę składa się kilka innych) usługi nie należy dzielić „na siłę” ze względów na podatek. W związku z tym pojedyncze usługi traktowane są jako składowe usługi kompleksowej jaka jest organizacja szkolenia.
Warunki:

 • cel świadczenia usługi pomocniczej jest niezbędny do świadczenia usługi głównej,
 • usługa główna nie jest możliwa do zrealizowania bez usługi pomocniczej.

Ministerstwo Skarbu Państwa we wspomnianej już interpretacji indywidualnej potwierdza zastosowanie tych założeń wobec usługi organizacji szkolenia.

 

źródło: Mensis.pl nr 27

 

Przeczytaj również: Terminy wystawiania faktur 2014

Zostaw odpowiedź