fbpx

Poszukiwany projekt, poszukiwana dotacja na założenie firmy, część II

Jeśli pozostałe elementy układanki zatytułowanej „Moja Firma” są już gotowe i szukamy odpowiedzi na pytanie, czy naszym następnym celem jest dotacja na działalność gospodarczą, proponuję zastosować popularną metodę SMART, która gwarantuje uzyskanie bardziej realnego obrazu sytuacji oraz zaplanowanie niezbędnych działań i oczywiście zmobilizuje nas do działania lub jego zaniechania.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla niektórych jest atrakcyjnym celem, a dla innych niewartym uwagi. Wszystko zależy od skali przedsięwzięcia oraz środków, jakich potrzebujemy na jego uruchomienie, a także czasu, jakim dysponujemy i jesteśmy w stanie wygospodarować np. na pozyskanie dotacji w ramach działania 6.2 POKL.

S – (simple) prosty

Pozyskanie dotacji na działalność gospodarczą oraz wsparcia pomostowego w ramach działania 6.2 POKL.

M – (measurable) mierzalny

 • Stworzenie listy projektów i ich realizatorów, w których są przyznawane dotacja i wsparcie pomostowe.

 • Analiza kryteriów dostępu dla uczestników poszczególnych projektów – znalezienie projektów, w których spełniam stawiane warunki.

 • Przygotowanie wniosku i złożenie w wymaganym czasie dokumentów rekrutacyjnych do projektu.

 • Pozytywne zakwalifikowanie do projektu. Najczęściej poprzedzone analizą wniosku rekrutacyjnego i rozmowami rekrutacyjnymi.

 • Zakończenie udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym, przewidzianym w danym projekcie.

 • Przygotowanie biznesplanu i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

 • Złożenie wniosku o dofinansowanie (biznesplan i harmonogram jako załącznik).

 • Zakwalifikowanie do grupy osób, którym przyznano wsparcie w wyniku oceny wniosków komisji. Udział w projekcie nie jest jednoznaczny z przyznaniem dotacji. Liczba dotacji jest często mniejsza niż liczba zakwalifikowanych uczestników.

 • Zaakceptowanie przez wojewódzki urząd pracy lub urząd marszałkowski wyników oceny wniosków komisji.

 • Zarejestrowanie firmy i rozpoczęcie działalności.

 • Podpisanie umowy o przyznanie wsparcia finansowego (dotacji).

 • Otrzymanie środków dotacji na konto.

 • Złożenie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. Otrzymanie pozytywnej decyzji.

 • Ewentualne złożenie wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe i otrzymanie pozytywnej decyzji.

A – (achievable) osiągalny

 • Znalezienie odpowiedniego projektu realizowanego na terenie „mojego” województwa.

 • Nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu.

 • Spełnienie warunku grupy docelowej. Wsparcie jest kierowane do konkretnych osób pozostających w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.Są to m.in.: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby do 25. roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby mieszkające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, osoby po 45. roku życia. W ramach „starych zasad” mogą to być również osoby pracujące (realizatorzy projektów, w odpowiedzi na konkursy, określali to w ramach projektów, nieraz adresując wsparcie do grup mieszanych: zarówno osób pracujących, jak i niepracujących).

 • Posiadanie zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy (np. likwidacja lub zawieszenie prowadzenia firmy przed upływem 12 miesięcy od jej rozpoczęcia). Przyjęte są różne formy zabezpieczenia, od najczęściej wybieranego w postaci poręczenia, po blokadę rachunku bankowego.

 • Umiejętność przygotowania wniosku rekrutacyjnego, który oprócz kryteriów formalnych ma często postać skróconego biznesplanu, zawierającego m.in. opis pomysłu, oferowanych produktów i usług, opis klientów i konkurencji, przeznaczenie wydatków inwestycyjnych z podaniem szacunkowej wartości, informacji o posiadanych środkach własnych, odniesieniu się do sezonowości, analizy SWOT przedsięwzięcia. Oceniane są również doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje uczestnika.

 • Umiejętność przygotowania biznesplanu i harmonogramu rzeczowo-finansowego. W ramach projektu najczęściej są zaplanowane zajęcia szkoleniowe i doradcze, które mają pomóc uczestnikowi w napisaniu wymaganych dokumentów, jednakże niektórzy zlecają podmiotom zewnętrznym ich przygotowanie. Dzieje się tak, zwłaszcza gdy nie wszyscy uczestnicy projektu biorący udział w części szkoleniowo-doradczej mają zagwarantowane wsparcie w postaci dotacji. Wówczas o tym, jakie osoby (nasza konkurencja) otrzymają dofinansowanie, decyduje lista rankingowa, stworzona na podstawie oceny biznesplanu i harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jeśli ktoś zamierza zlecić takie usługi na zewnątrz, powinien posiadać na to własne środki.

 • Nieplanowanie uruchomienia działalności podlegającej wyłączeniu ze wsparcia, tj. w sektorze rybołówstwa oraz działalności rolniczej, związanej z przetwarzaniem i wprowadzeniem do obrotu produktów rolnych.

 • Posiadanie tzw. wkładu własnego, co wpływa na ocenę wniosku (nie we wszystkich przypadkach jest to warunek konieczny).

 • Gotowość do zmierzenia się z dużą ilością dokumentów do wypełnienia i przygotowania w ramach projektu, bez 100% gwarancji powodzenia.

 • Zaplanowanie naszej aktywności, tak aby w trakcie projektu być dyspozycyjnym podczas realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego (zazwyczaj można opuścić 20% zajęć).

R – (relevant) istotny – osiągnięcie celu musi być dla nas ważne

W tym miejscu powinniśmy odpowiedzieć sobie, co nas motywuje do tego, aby wziąć udział w projekcie, przykładowo:

 • Uzyskanie wsparcia szkoleniowo-doradczego, które pozwoli nam nie tylko lepiej przygotować biznesplan, lecz także zdobyć wiedzę na temat prowadzenia firmy z zakresu księgowości, marketingu, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych itd.

 • Możliwość dokonania wydatków inwestycyjnych (składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń do prowadzonej działalności, środki transportu), limitowany procentowo zakup środków obrotowych (zakup surowców i materiałów) oraz poniesienie limitowanych procentowo wydatków na promocję firmy.

 • Otrzymanie wsparcia pomostowego na opłaty związane z prowadzeniem działalności (np. składki na ubezpieczenie społeczne, koszty obsługi księgowej, czynsz za lokal, abonament telefoniczny).

 • Nawiązanie kontaktów biznesowych z innymi uczestnikami projektu.

 • Zwiększenie samooceny i wiary we własne możliwości.

T – (timely defined) określony w czasie

Termin jest nieraz trudny do określenia, ale należy przyjąć, że od momentu zamknięcia naboru wniosków rekrutacyjnych do momentu otrzymania dotacji upłynie przynajmniej 6 miesięcy. Przykładowo, jeśli rekrutacja uczestników do projektu zostanie zakończona 1 kwietnia 2012 roku, to realny termin otrzymania dotacji można zaplanować do końca 2012 roku.

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla niektórych jest atrakcyjnym celem, a dla innych niewartym uwagi. Wszystko zależy od skali przedsięwzięcia oraz środków, jakich potrzebujemy na jego uruchomienie, a także czasu, jakim dysponujemy i jesteśmy w stanie wygospodarować np. na pozyskanie dotacji w ramach działania 6.2 POKL. Na pewno dotacja w wysokości 40.000 złna uruchomienie niejednego biznesu związanego z e-commerce może ułatwić jednak decyzję ubiegania się o dotację, którą to decyzję każdy powinien podjąć samodzielnie. Dla tych, którzy się zdecydują, oprócz wiedzy merytorycznej z zakresu biznesu, umiejętność zarządzania sobą w czasie na pewno się przyda.


Zobacz pierwszą część artykułu o tematyce dotacje na e-biznes.
Artykuł pochodzi z miesięcznika Mensis.pl nr 5, Marzec 2012. Autor: Piotr Dywański.


Zostaw odpowiedź