REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MENSIS.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy Mensis.pl, zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem https://mensis.pl/p/sklep/  prowadzony jest przez firmę Evolutive, ul. Zielonogórska 138, 67-100 Nowa Sól, z siedzibą w Konradowo 22a, 67-106 Otyń, NIP: 281877891, REGON: 080162022, zwaną dalej Wydawnictwem.

2. Sklep prowadzi sprzedaż czasopisma Mensis.pl w wersji drukowanej oraz elektronicznej oraz sprzedaż innych produktów edukacyjnych Wydawnictwa.

3. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom nadano następujące znaczenie:

ADRES – oznacza adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie składania zamówienia;

WYDAWNICTWO – oznacza firmę Evolutive, ul. Zielonogórska 138, 67-100 Nowa Sól, z siedzibą w Konradowo 22a, 67-106 Otyń, NIP: 9281877891, REGON: 080162022.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – oznacza formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę zamierzającą dokonać zakupów lub dokonującą zakupów w Sklepie;

KONTO – oznacza konto Użytkownika tworzone w serwisie Mensis.pl w celu korzystania z dostępu do zamówionych produktów;

REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin Sklepu;

SKLEP – oznacza sklep internetowy Mensis.pl, dostępny w domenie internetowej https://mensis.pl/p/sklep/

PRODUKT – oznacza dostępne w Sklepie przedmioty lub treści cyfrowe, będące przedmiotem Umowy;

UMOWA – oznacza umowę sprzedaży Produktu, zawieraną pomiędzy Użytkownikem a Wydawnictwem;

ZAMÓWIENIE – oznacza oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy.

§2 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:

a) komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera lub Safari;

b) dostępu do internetu;

c) aktywnego konta e-mail.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

a) wypełnienie i przesłanie przez Użytkownika formularza dostępnego na stronie zamówienia pod adresem https://mensis.pl/zamowienie/;

b) dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej na adres biuro@mensis.pl) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia;

2. Składając zamówienie, Użytkownik:

a) wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy;

b) oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia;

§4 DANE OSOBOWE

1. Przy składaniu zamówienia Użytkownik otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

2. Podanie przez Zamawiającego  jego danych osobowych na potrzeby związane z korzystaniem z serwisu jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie, w tym umieszczenie podanych danych osobowych Zamawiającego  w bazie danych Wydawnictwa.

3. Administratorem zbioru danych osobowych jest Wydawnictwo.

4. Udostępnione dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji usługi dostępu do serwisu  oraz dla celów marketingowych Wydawnictwa

5. Na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik  ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§5 REALIZACJA UMOWY

1. Realizacja Umowy przez Wydawnictwo następuje:

a) poprzez wysyłkę zamówionych Produktów od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) po uregulowaniu przez Użytkownika należności z tytułu Umowy, tj. po dokonaniu wpłaty za Produkt. Wpłata za Produkt dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy 30 2490 0005 0000 4500 7746 4523 Alior Bank lub w postaci płatności elektronicznej za pośrednictwem systemu płatności udostępnianego Użytkownikowi za pośrednictwem PayU lub PayPal.  Wydawnictwo nie wysyła prenumeraty za pobraniem. W przypadku niedokonania przez Użytkownika wpłaty za Produkt, Wydawnictwo może odstąpić od Umowy poprzez skierowanie wiadomości e-mail na Adres o odstąpieniu od Umowy.

2. Produkt w wersji papierowej dostarczany jest:

a) w kopercie przez Pocztę Polską. Wydawnictwo nadaje paczkę z Produktem w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty za Produkt. W przypadku niepodjęcia paczki zastosowanie znajduje regulamin Poczty Polskiej w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki. Koszty zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki obciążają Użytkownika;

b) w miejsce wskazane przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu lub niedostarczenie Produktu wynikające z podania przez Użytkownika błędnego adresu dostawy;

c) wraz z fakturą VAT, o ile Użytkownik zażądał jej wystawienia.

3. Produkt w wersji elektronicznej dostarczany jest:

a) poprzez udostępnienie Użytkownikowi na Adres danych dostępowych (login i hasło) do serwisu Mensis.pl;

b) w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za Produkt;

c) wraz z fakturą VAT w formie elektronicznej, o ile Użytkownik zażądał jej wystawienia.

§6 ANULOWANIE LUB ZMIANA ZAMÓWIENIA

1. Do chwili zaksięgowania płatności za zamówienie Użytkownik może anulować lub zmienić zamówienie w całości lub części – kontaktując się z Wydawnictwem mailowo na adres biuro@mensis.pl.

2. Wydawnictwo potwierdzi anulowanie zamówienia za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na Adres Użytkownika.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU

1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy dotyczącej prenumeraty Produktu w terminie 14 (słownie: czternaście) dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkami określonymi w punktach opisanych poniżej w Regulaminie.

2. Termin odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia doręczenia Użytkownikowi lub wskazanej przez niego osobie pierwszego z zamówionych w ramach prenumeraty.

3. W przypadku nabycia prenumeraty Produktu w wersji elektronicznej, dostarczenie Produktu elektronicznego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez:

a) skierowanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Evolutive, Mensis.pl, Konradowo 22a, 67-106 Otyń z zachowaniem terminu określonego w pkt 1 i 2 §7, niezbędne jest skierowanie pisemnego oświadczenia do 14 dnia od doręczenia Użytkownikowi Produktu. Decydującym jest data stempla pocztowego;

b) skierowanie mailowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres biuro@mensis.pl z zachowania terminu określonego w punkcie 1 i 2 §7, niezbędne jest wprowadzenie wszystkich danych wymaganych w formularzu do 14 dnia od doręczenia Użytkownikowi Produktu. Decydującym jest data przesłania wprowadzonych danych (transmisja danych).

4. Sklep Mensis.pl po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu poinformuje Użytkownika o jego odebraniu.

5. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu z zachowaniem zasad określonych w §7 Regulaminu prowadzi do uznania umowy za niezawartą.

6. Odstąpienie od umowy skutkuje zobowiązaniem Użytkownika oraz Wydawnictwa do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony z tytułu umowy.

7. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy:

a) Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych Produktów. Zwrot następuje na koszt Użytkownika poprzez przesłanie produktu na adres Wydawnictwa za pośrednictwem przesyłki pocztowej;

b) Wydawnictwo zobowiązane jest do zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Użytkownika, w tym koszt pierwotnego przesłania Produktu do Użytkownika w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Wydawnictwo. Wydawnictwo nie zwraca kosztów zwrotu Produktu, o którym to zwrocie mowa w punkcie 3 §7;

c) Zwrot kwot, o którym mowa w punkcie b) §7 nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

§8 REKLAMACJE

1. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Produktu Użytkownik stwierdzi niezgodność Produktu z jego opisem widniejącym na Zamówieniu lub inne wady, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacji dokonuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@mensis.pl z tytułem REKLAMACJA w taki sposób, żeby Wydawnictwo mogło się z nim zapoznać. Użytkownik w zgłoszeniu reklamacji zobowiązany jest do podania:

a) wady Produktu;

b) numeru zamówienia.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:

a) jej wpłynięcia do Wydawnictwa za pośrednictwem wiadomości e-mail lub pocztą albo

4. Wydawnictwo może powiadomić Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji w drodze wiadomości e-mail wysłanej na Adres, SMS-em lub pisemnie za pośrednictwem Poczty.

5. W kwestiach nieuregulowanych powyżej, do reklamacji stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydawnictwo zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś kodeksu cywilnego.