fbpx

Sektor Komunikacji Marketingowej – komu praca, a komu płaca?

Sektor Komunikacji Marketingowej to określenie zastosowane na sektor przebadany przez IAB Polska (iab.org.pl) w raporcie traktującym o zasobach ludzkich, ich roli, przyszłości, wartości w polskim rynku pracy ludzi pracujących w szeroko pojętej komunikacji marketingowej

Raport z badania pomoże odpowiedzieć nam na pytanie: czy warto pracować w Sektorze Komunikacji Marketingowej, czy warto zmieniać pracę i czy taka praca faktycznie się opłaca?

Raport z badania „Kapitał ludzki w Sektorze Komunikacji Marketingowej” opowiada o:

  • wielkości zatrudnienia i jego dynamice, w tym spodziewanych kierunkach rozwoju
  • profilu demograficznym pracowników zatrudnionych w poszczególnych działach PKD obejmuje przy tym: płeć, wiek, wykształcenie
  • zależnościach oceny jakości kształcenia akademickiego i wykształcenia pracowników wraz ze wskazaniem braków w wykształceniu i kompetencjach,
  • typowe zawody i poszukiwane kompetencje w firmach ze wskazanego sektora

Robiąc przegląd raportu w oczy rzuca się kilka charakterystycznych cech Sektora Komunikacji Marketingowej:

1. Elastyczność w skali mikro i makro – w skali mikro wyraża się w fakcie, że tylko 2/3 pracowników posiada stałą umowę o pracę. W raporcie czytamy:

19 procent wykonuje prace na umowę zlecenie, o dzieło bądź w ramach zakupu praw autorskich. 12 procent prowadzi działalność gospodarczą (samozatrudnienie). W odniesieniu do liczby pracujących, w SKM znajduje zatrudnienie:

    • 111.4 tys. osób zatrudnionych na umowę o pracę,
    • 31.6 tys. osób świadczących usługi w ramach umowy zlecenie, o dzieło bądź zakupu praw autorskich,
    • 19.7 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

zatrudnienie-podzial-umowy

 

W skali makro z kolei widać silne uzależnienie zatrudnienia w zależności od koniunktury gospodarczej (wzrostu PKB), a tym samym od wydatków reklamowych. Jak widać po poniższych krzywych, praca w Sektorze Komunikacji Marketingowej wiąże się ze sporym ryzykiem. Pomimo to aż 1/3 zatrudnionych to osoby powyżej 40 roku życia. Pozostałe 60 procent to proporcjonalnie osoby w wieku do 30 roku życia i osoby w przedziale 30-40.

zatrudnienie-a-koniunktura

2. Lekka dominacja kobiet, zarówno ilościowa, jak i “jakościowa”. Kobiety są w lekkiej ilościowej większości względem mężczyzn. Przewaga ilościowa przekłada się na jakość – aż 65 procent kobiet pracujących w SKM posiada wyższe wykształcenie magisterskie lub naukowe. Tylko 53 procent mężczyzn może pochwalić się obroną, co najmniej, magisterium.

wyksztalcenie-plci

3. Niezadowolenie z wykształcenia pracowników. Firmy są niezadowolone ze stopnia w jakim pracownicy umysłowi zostali przygotowani do: rozwiązywania problemów, analitycznego i logicznego myślenia i przekładania teorii na praktykę, co jest sporym prztyczkiem w profesorskie nosy schowane w murach (i marmurach) uczelni wyższych.

niedouczeni

Pełny raport można pobrać ze stron IAB Polska

http://iab.org.pl

 

IABPolska_KapitalLudzki_SKM

Metodologia badania:

 

Na projekt składały się dwa moduły:

• Ilościowy – w ramach tej części badania zrealizowano pomiar z zastosowaniem formularzy wypełnianych przez respondentów. Formularz składał się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła wielkości i demografii zatrudnienia w latach 2014–2015. W części tej zebrano 78 obserwacji z firmami o różnym profilu (dział PKD), wielkości zatrudnienia (najmniejsze z firm zatrudniały w 2015 roku kilka osób, największe powyżej 1000) oraz lokalizacji. Druga część formularza skupiała się na kompetencjach, zawodach i kształceniu. W tej części udział wzięło 55 przedsiębiorstw.

• Jakościowy – na potrzeby tego modułu przeprowadzono 24 pogłębione wywiady indywidualne (IDI), w których rozwinięto zagadnienia związane z kompetencjami. W części tej zróżnicowano respondentów ze względu na PKD oraz wielkość zatrudnienia.

W obydwu przypadkach respondentami byli specjaliści z działów HR i/lub osoby zajmujące się w badanych przedsiębiorstwach zatrudnieniem.

W ramach analiz ilościowych oszacowano m.in. wielkość zatrudnienia oraz profil demograficzny zatrudnionych w SKM. Liczba osób zatrudnionych w badanych przedsiębiorstwach wyniosła 22 tys., co stanowi około 13% wszystkich zatrudnionych w SKM. Dane te stanowiły podstawę analiz demograficznych. Dodatkowo – w celu oszacowania liczby zatrudnionych – dane uzupełniono o raporty giełdowe spółek, które nie brały udziału w badaniu, a które także należą do badanego sektora. W tworzeniu modelu zatrudnienia wykorzystano także raporty GUS („Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON – 2013, 2014, 2015” oraz „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.”), które posłużyły do kalibracji danych dotyczących zmian w zatrudnieniu w latach 2014–2015. Historyczne dane dotyczące zatrudnienia w SKM w latach 2008–2014 pochodzą z Eurostat.

Uwaga: udziały nie zawsze sumują się do 100%. Wynika to z możliwości udzielenia wielu odpowiedzi lub zaokrągleń. Przykładowo: 68,45% + 19,44% + 12,11% = 100%, podczas gdy 68% + 19% + 12% = 99% (vide: s. 10).

Realizacja: IAB Polska, SKM SAR (ze pośrednictwem IDEA! Human Capital) oraz ZFPR, kwiecień 2016.

Zostaw odpowiedź