Terminy wystawiania faktur 2014

Od początku 2014 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące terminów wystawiania faktur. Ma to związek ze zmianą podstawy prawnej – przepisy dotyczące wystawiania faktur zostały przeniesione do ustawy o podatku VAT. Prześledźmy, jakie są terminy wystawiania faktur 2014.

Do końca 2013 roku obowiązywała ogólna zasada mówiąca, że fakturę należy wystawić nie później niż 7 dni po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi (z uwzględnieniem wyjątków od tej reguły). Termin wystawienia faktury miał również zasadniczy wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego – rozliczenie podatku VAT. Powyższa ogólna zasada przestała obowiązywać 2014 roku.

 

Nowe terminy wystawiania faktur 2014

Podobnie jak w latach poprzednich, od 2014 roku dla terminów wystawiania faktur i powstawania obowiązku podatkowego obowiązują zasady ogólne. Należy mieć jednak na uwadze, że dla poszczególnych typów sprzedaży mogą mieć zastosowanie tzw. „przypadki szczególne”, dla których termin wystawienia faktury obwarowany jest konkretnymi warunkami.

Żeby przybliżyć tematykę terminów wystawiania faktur i powstawania obowiązku podatkowego, najlepiej posłużyć się konkretnymi przykładami obowiązywania zasad ogólnych oraz przypadków szczególnych. Jakkolwiek podane niżej przykłady nie wyczerpują tematu (pamiętać należy, że dla każdego typu sprzedaży mogą pojawić się przypadki odbiegające od zasad ogólnych), dają one ogólny obraz zmian wprowadzonych przez ustawodawców oraz ich skutków dla prowadzonej działalności gospodarczej.

W odniesieniu do obowiązywania zasad ogólnych, warto zatem zwrócić uwagę na następujące terminy:

  • 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towaru

Jeżeli np. do dostawy towaru lub wykonania usługi doszło pierwszego dnia miesiąca, w niektórych miesiącach przedsiębiorca będzie miał na wystawienie faktury nawet 46 dni.

  • 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano zapłaty przed dokonaniem sprzedaży (przedpłata)

Jeżeli nabywca towaru lub usługi dokonał przedpłaty (pełnej lub częściowej), sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury nie później niż 15 dni od zakończenia miesiąca, w którym miała miejsce zapłata. Moment przedpłaty jest w tym przypadku momentem powstania obowiązku podatkowego. Można tutaj wskazać przykłady szczególne, dla których ta zasada nie będzie obowiązywała, m.in. dla WDT, sprzedaży mediów, czy stałej obsługi prawnej.

  • 30 dni przed sprzedażą lub zapłatą

Znowelizowane przepisy umożliwiają wystawianie faktur jeszcze przed terminem realizacji sprzedaży, usługi lub zapłaty. Co do zasady taka faktura może być wystawiona nie wcześniej niż 30 dni przed sprzedażą czy dokonaniem przedpłaty.

Ostatnia z powyżej wymienionych zasad daje sprzedawcy możliwość wystawienia faktury za czynność jeszcze niezrealizowaną. Faktura taka jest sama w sobie przypomnieniem i wezwaniem do zapłaty.

Co istotne, faktura wcześniej wystawiona nie blokuje u nabywcy towaru czy usługi
prawa do odliczenia podatku – zmienia się jednak moment, w którym nabywca może to zrobić, tj. na taki, gdy u sprzedawcy powstał obowiązek rozliczenia podatku VAT od transakcji udokumentowanej fakturą oraz nabywca dysponuje fakturą. Należy przy tym pamiętać, że przepis dotyczący odliczenia nie odnosi się do dnia obowiązku podatkowego, ale okresu, w którym taki obowiązek powstaje (art. 106b ust. 1).

 

Terminy szczególne

W wielu przypadkach termin, w którym należy wystawić fakturę, jest uzależniony od terminu płatności za wykonanie usługi. Jest tak np. w przypadku faktur za usługi telekomunikacyjne, najem, dzierżawę, leasing, stałą obsługę prawną i biurową. Wystawienie faktury za sprzedaż wyżej wymienionych usług powoduje powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy faktura zostanie wystawiona z opóźnieniem, czyli po terminie, w którym należało ją wystawić, obowiązek podatkowy powstaje w dniu, kiedy najpóźniej należało ją wystawić.

Poniższe terminy szczególne obowiązują, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz innego podatnika (innej firmy) i jest on obowiązany do wystawienia faktury zgodnie z art. 106b ust 1.

  • 30 dni po wykonaniu usługi – usługi budowlane, budowlano-montażowe,
  • 60 dni po wydaniu towarów – sprzedaż książek,
  • 90 dni po sprzedaży – drukowanie książek.

Ważne: W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych, obowiązują zasady ogólne.

 

Przedsiębiorcy wobec zmian terminów

Zmiany dotyczące VAT znacząco wydłużyły czas, w którym przedsiębiorca może wystawić fakturę. Zmiana zasad ogólnych sprawiła, że moment powstania obowiązku podatkowego przestał zależeć od momentu wystawienia faktury. Możliwość przesunięcia terminu obowiązku podatkowego na inny okres niż ten, w którym nastąpiła sprzedaż, pozostawiono dla nielicznych wyjątków (dla których również sam termin na wystawienie faktury ustawa reguluje odrębnie).

Jeszcze w minionym roku możliwe było, aby przedsiębiorca wykonujący czynność, np. 30 kwietnia:

  • mógł wystawić fakturę w tym samym terminie i rozliczyć VAT za kwiecień,
  • mógł wystawić fakturę z początkiem maja i tym samym rozliczyć VAT za maj.

W roku 2014 opisana sytuacja jest możliwa wyłącznie w wyjątkowych, wcześniej opisanych przypadkach.

 

źródło: Mensis.pl, autor:Hanna Liczner

Zostaw odpowiedź