Fundacja Nowych Technologii

O Fundacji Nowych Technologii

 

Fundacja Nowych Technologii to działający w Polsce i na Świecie NGO zajmujący się działalnością naukowo-techniczną i oświatową w tematach dotyczących nowoczesnych technologii. Projekty Fundacji są realizowane poprzez promowanie wiedzy dotyczącej branży nowoczesnych technologii, upowszechniania informacji na temat aktualności, produktów, usług oraz prawa związanego z branżą nowoczesnych technologii, popularyzacji tematyki dotyczącej łączenia nowych technologii oraz biznesu, wspierania twórców w tworzeniu i rozpowszechnianiu ich dorobku naukowego, rozpowszechniania i udostępniania treści z zakresu nowoczesnych technologii, wspierania projektów wydawniczych o tematyce wynikającej z celów Fundacji oraz działalność wydawniczą.


Fundacja Nowych Technologii jest właścicielem platformy komunikacyjnej Mensis.pl. Jej celem jest propagowanie i rozpowszechnianie treści dotyczących innowacji powstających w Polsce w obszarze nowoczesnych technologii, w tym MedTech, LabTech, WorkTech/PropTech, HRTech i FinTech.


W skład platformy wchodzą:

  1. Drukowany dwumiesięcznik Mensis.pl Tytuł jest wydawany od 2011 roku i dystrybuowany w Polsce w sieci Empik oraz podczas wydarzeń technologicznych w Polsce i za granicą;
  2. Strona internetowa www.mensis.pl o zasięgu globalnym;
  3. Kanał social media na platformie Facebook o zasięgu globalnym;
  4. Kanał social media na platformie LinkedIn o zasięgu globalnym;


Fundacja Nowoczesnych Technologii jest mocno osadzona we wschodniej części Polski. Główna siedziba znajduje się w Przemyślu. Fundacja blisko współpracuje z wiodącymi firmami technologicznymi, które swoje główne siedziby mają w województwach podkarpackim, lubelskim i podlaskim. Przykładem jest Grupa Kapitałowa TenderHut, która wywodzi się z Białegostoku i bardzo intensywnie kontrybuuje do lokalnego środowiska. Są to działania zarówno dotyczące rozwoju województwa – wspólne projekty z Urzędem Marszałkowskim, jak i projekty integrujące i budujące kompetencje białostockiego środowiska informatycznego.


Fundacja współpracuje również z organizacjami, które działają poza Polską i wspierają środowiska polonijne, jak na przykład PLUGIn Foundation, Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej czy Stowarzyszenie Francja-Polska. Organizacje te wspierają FNT w zakresie kontaktów i relacji ze swoimi członkami, zagranicznymi agendami administracji publicznej, takimi jak Ambasady czy Izby Handlowe, oraz w kontaktach z innymi organizacjami polonijnymi.

 

Bio Prezesa Fundacji Nowych Technologii, Jerzego Potockiego

 

Jerzy Potocki, Prezes Fundacji Nowych Technologii (FNT), zajmuje się zarówno biznesem, jak i działaniami non-profit.


Poza działalnością w FNT jest współzałożycielem, członkiem rady fundacji, jurorem i mentorem Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, która od 5 lat prowadzi jeden z najlepszych akceleratorów startupów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – MIT Enterprise Forum CEE (z MIT Boston) – www.mitefcee.org.

 

Jest również współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Francja-Polska, największej w Europie Środkowo-Wschodniej organizacji absolwentów studiów francuskojęzycznych lub prowadzonych przez francuskie uczelnie – www.afp.org.pl. Stowarzyszenie utworzył ponad 25 lat temu wraz z silnym zespołem innych absolwentów, po ukończeniu francuskojęzycznych studiów podyplomowych na HEC Paris (jednej z najlepszych szkół biznesu na świecie). 

 

Szczególną działalnością jest przewodniczenie radzie Fundacji Rodzin Adopcyjnych, organizacji charytatywnej działającej na rzecz dzieci, która w specjalnej placówce o standardzie szpitalnym pod Warszawą (30-40 pracowników etatowych) zajmuje się opieką nad porzuconymi noworodkami – www.adopcja.org.pl, oraz prowadzi ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny dla dzieci z alkoholowym zespołem płodowym FAS (FASD) – www.fasada.org.pl.

 

Od 2010 r. Jerzy wspiera także edukację dzieci, zwłaszcza nauczanie domowe (edukację domową), m.in. poprzez kontakty z prawodawcami, oraz liczne wystąpienia w mediach na ten temat. 

 

W biznesie Jerzy ma ponad 25 lat doświadczenia – jako przedsiębiorca, konsultant i mentor – prowadząc firmy, rozwijając zespoły i biznesy, łącząc ludzi, pomysły i technologie, strategie i finanse, zasoby ludzkie i IT.

 

Od 2012 roku Jerzy pracuje również intensywnie w świecie startupów/technologii, wspierając innowacyjne pomysły i projekty o wysokim potencjale, często w obszarze IT lub gospodarki o obiegu zamkniętym (GreenTech) – z wynalazcami, założycielami, inwestorami i rynkiem B2B.

 

Jerzy jest świetny w łączeniu ludzi, ma szerokie znajomości (oraz łatwo i konsekwentnie buduje nowe kontakty), zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – chętnie pomaga, wykorzystując swoją rozległą sieć kontaktów i wiedzę na temat organizacji i prowadzenia biznesu, aby generować dobre partnerstwa B2B (win-win).

 

Zapraszamy do kontaktu:
e-mail: jerzy.potocki@fnt.org.pl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jpotocki/

 

 

About Foundation for New Technologies

 

Foundation for New Technologies is an NGO operating in Poland and abroad covering scientific, technical and educational activities in the field of modern technology. The Foundation’s projects are carried out through the promotion of knowledge about the hightech industry, dissemination of information on news, products, services and law, related to the high-tech industry, popularization of issues related to the combination of new technologies and business, supporting authors in the creation and dissemination of their scientific achievements, dissemination and sharing of high-tech content, supporting publishing projects on topics related to the objectives of the Foundation and publishing activities.

 

Foundation for New Technologies is the owner of a communication platform Mensis.pl. Its purpose is to promote and disseminate content about innovations emerging in Poland in the area of modern technologies, including MedTech, LabTech, WorkTech/PropTech, HRTech and FinTech.

 

The platform consists of:

  1. Printed bimonthly magazine Mensis.pl, published since 2011 and distributed in Poland in Empik chain and during technology events in Poland and abroad;
  2.  The website www.mensis.pl with a global reach;
  3. Social media channel on Facebook with global reach;
  4. Social media channel on LinkedIn with global reach;


Foundation for New Technologies has its own roots in the eastern part of Poland. The headquarters is located in Przemyśl. The Foundation works closely with leading technology companies, which are headquartered in the Podkarpackie, Lubelskie and Podlaskie provinces. An example is TenderHut Capital Group, which originates from Białystok and contributes very intensively to the local environment. These are both voivodeship development activities – joint projects with the Marshal’s Office, as well as projects integrating and building competences of Białystok’s IT environment.

 

The Foundation also cooperates with organizations which operate outside Poland and support Polish communities, such as PLUGIn Foundation, Technological Entrepreneurship Foundation, or France-Poland Association. These organizations support FNT in the area of contacts and relations with their members, foreign public administration agencies such as embassies or chambers of commerce, and in contacts with other organizations of the Polish Diaspora.

 

Bio of President of Foundation for New Technologies Jerzy Potocki

 

Jerzy Potocki is active both in business and non-profit activities.

Apart from his involvement with Foundation for New Technology (FNT), he is co-founder, member of the supervisory board, judge, and mentor of the Foundation for Technology Entrepreneurship, running for the last 5 years the top startup accelerator in the Central and Eastern Europe region – MIT Enterprise Forum CEE (with MIT Boston) – www.mitefcee.org.

 

He is also co-founder and VP of „Association France-Pologne” (Stowarzyszenie FrancjaPolska), the largest French-speaking or French-studies alumni organization in CEE – www.afp.org.pl, created over 25 years ago with a strong team of colleagues, after their French-language postgraduade  degree at HEC Paris (one of the top business schools in the world).

 

His notable activity is being head of the supervisory board of a children’s charity, which is taking care of abandoned newborns in a special hospital-standard facility near Warsaw (30-40 full-time employees) – www.adopcja.org.pl, and a diagnostic and therapeutic center for children injured with FAS (FASD) fetal alcohol syndrome – www.fasada.org.pl.

 

Jerzy has also been supporting children’s education since 2010, especially Homeschooling including government relations on law-making and several media appearances on the matter.

 

In business, Jerzy has 25+ years of experience as an entrepreneur, consultant & mentor – running companies, developing Teams & Businesses, Connecting People, Ideas & Technology, Strategy & Finance, Human Resources & IT, Soft & Hard Things…

 

Jerzy has also been working in the startups /technology world, intensively since 2012, facilitating innovative high-potential ideas and projects, often within IT or Circular Economy (GreenTech) – with inventors, founders, investors, and the B2B market.


Jerzy is a great connector, knows many people (and easily and consistently builds new contacts), both in Poland and beyond – eager to help, by using his huge network and knowledge of how business is organized and done, to generate win-win B2B partnerships.

 

Please contact Jerzy Potocki:
Via e-mail: jerzy.potocki@fnt.org.pl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jpotocki/